Wykłady w roku akademickim 2013 / 2014

 W1: Skuteczna prezentacja i promocja nauki

red. W. Niedzicki

Jak zaprezentować siebie i swoje osiągnięcia? Jak porwać słuchaczy? Co zrobić z rękami? Dlaczego studenci zasypiają podczas wykładu? Czym jest sprzedaż nauki? Jak zorganizować i poprowadzić konferencję prasową? Jak zostać gwiazdą konferencji? Pierwsze wrażenie – jak go nie zepsuć? Czy warto dbać o reklamę? Kto nami manipuluje? Jak zwalczyć tremę? Na te i inne pytania odpowie popularyzator nauki, dziennikarz telewizyjny i prezenter Wiktor Niedzicki. Istnieje szansa, że słuchacze nie zasną. Wykłady będą połączone z ćwiczeniami praktycznymi przed kamerą, próbami pisania tekstów promocyjnych i konferencjami prasowymi. Będą to zadania trudne, ale umiejętności przydadzą się w życiu. Bądźmy lepsi od naszych konkurentów!

 W2: Multimedialna kreacja artystyczna

prof. S. Wieczorek (ASP)

Techniki cyfrowe rozwijają się w postępie geometrycznym. Nauka tworzy nowe nieprawdopodobnie sprawne narzędzia. Zmniejsza się rola warsztatu, zwiększa się rola wyobraźni. Dzisiaj w świecie sztuki nikt nie pyta co umiesz, pytają co fantastycznego chcesz zrobić. Jaki masz pomysł? Techniki cyfrowe dają szanse każdemu na swoje „pięć minut”. Czy każdy pomysł wart jest promocji? Jak wartościować i kto ma to robić? Współczesny pędzący świat otwiera nowe możliwości przed artystami, ale stawia wiele pytań. Nie na wszystkie umiemy odpowiedzieć. To obszary i doświadczenia z pracy ze studentami Akademii Sztuk Pięknych będą tematami moich zajęć.

 W3: GMO w świetle najnowszych badań

prof. K. Niemirowicz – Szczytt (SGGW) wraz z Zespołem

Celem wykładów jest przedstawienie najnowszych informacji i danych o metodach otrzymywania mikroorganizmów, roślin i zwierząt genetycznie modyfikowanych, oceny obecności transgenu i jego ekspresji, stopnia i perspektyw wykorzystania organizmów transgenicznych i metod transformacji, środków bezpieczeństwa w zakresie zamkniętego użycia i zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska oraz ewolucji aktów prawnych w Polsce i na świecie. Wykładowcami będą eksperci z zakresu badań nad GMO.

 W4: Gospodarka informacyjna

dr hab. M. Goliński (SGH)

Rola informacji i technik informacyjnych (IT) we współczesnej gospodarce. Ekonomika informacji. Informacja jako czwarty czynnik produkcji. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. IT a przemiany gospodarcze. Rosnąca złożoność otoczenia przedsiębiorstwa i nasilająca się walka konkurencyjna. Strategiczne znaczenie IT. IT – szanse i zagrożenia. Redefinicja granic branż. Destrukcja dotychczasowych modeli biznesowych. Strategiczne technologie IT. Wykorzystanie IT jako narzędzia konkurencji. Dyskusja nad strategicznym znaczeniem IT.

 W5: Ochrona własności intelektualnej jako przejaw globalizacji

dr M. Kruk (SGH)

Jako wprowadzenie zaprezentowane zostaną podstawowe definicje w zakresie prawa własności intelektualnej. Celem wykładów będzie przedstawienie zmian zachodzących w zakresie ochrony własności intelektualnej w ciągu ostatnich 150 lat, w tym powstanie systemów ochrony przedmiotów własności przemysłowej (krajowych, regionalnych i międzynarodowych), unifikacja przepisów prawa własności przemysłowej na świecie, a także powstanie międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych (o charakterze regionalnym albo globalnym) działających w obszarze ochrony własności przemysłowej. Omówiona zostanie korelacja między kryzysami gospodarczymi a liczbą dokonywanych zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, a także zjawisko nasilającej się egzekucji praw własności intelektualnej.

 W6: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. W. Włodarczyk (ASP)

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

 W7: Efekty medium telewizji informacyjnej

dr S. Strzelecki (Telewizja informacyjna)

Zajęcia mają na celu rozpoznanie i pogrupowanie efektów medium telewizji informacyjnej. Studenci uzyskają wgląd w proces powstawania informacji emitowanej na antenie w zakresie umożliwiającym krytyczną analizę działania medium. Dzięki temu będą w stanie wykryć znaczenia w treści przekazu, wynikające z wykorzystania telewizyjnej technologii dostępu. Efekt medium rozpatruję jako rezultat oddziaływania określonej technologii dostępu (medium) na treść przekazu. Z obserwacji, które przeprowadziłem pracując jako operator kamery telewizji informacyjnej wynika, że: efekty medium telewizji informacyjnej generują nadmiarowe znaczenia dla tematu poruszanego na antenie, w dużej mierzenie zależne od intencji realizatorów obrazu telewizyjnego.

 W8: Socjologia ryzyka

dr hab. F. Kampka, prof. SGGW

Ryzyko jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Towarzyszy nam w codziennych sytuacjach (styl życia, zdrowie, środki komunikacji) i życiowych wyborach: szkoły, zawodu, partnera. Podjęcie ryzyka oznacza zarówno możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i poniesienia porażki. Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i postęp naukowo-technologiczny sprawiają, że jednymi z najbardziej pożądanych dziś kompetencji społecznych stają się: umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka, komunikowania o nim i skutecznego redukowania go.