Konferencje 2015

Miejsce nauk podstawowych w kształceniu wyższym

T. Borecki, M. Demska-Trębacz, J. Lubacz, L. Pączek, S. Podlaski, T. Szapiro, A. Szostek
25 czerwca 2015 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Aula IV im. Ludwika Krzywickiego

Celem konferencji pt. „Miejsce nauk podstawowych w kształceniu wyższym” jest podkreślenie roli nauk podstawowych w programach studiów, szczególnie w ich początkowej fazie. Nauki podstawowe stanowią fundament, na którym oparte jest dalsze kształcenie studentów, często także późniejszych naukowców. Pozwalają one na rozumienie zachodzących zjawisk w szerokim kontekście, dają możliwość poznania uniwersalnych metod badawczych, a w perspektywie ułatwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Korzystny wpływ na podniesienie realnej wartości i użyteczności kształcenia może mieć zwiększenie nacisku na nauki podstawowe, które tworzą stabilny fundament innowacji i rozwoju. Autonomia szkół wyższych stwarza możliwość dokonywania zmian w zakresie programów i organizacji kształcenia, a zatem społeczna odpowiedzialność uczelni wymaga nieustającej pracy nad najlepszymi sposobami realizacji ich misji w tym zakresie. Pożądana jest szeroka wymiana poglądów w sprawie rodzaju i zakresu nauk podstawowych właściwych dla różnych obszarów kształcenia oraz celowości wprowadzania w życie ewentualnych zmian.