Wykłady w roku akademickim 2002 / 2003

W1: Kultura i cywilizacja informacyjna

prof. K. Krzysztofek (IK)

Zmiany kulturowe w społeczeństwie informacyjnym. Media i przemysł kultury. Władza i uczestnictwo polityczne, problemy wolności i kontroli. Rynek i reklama. Społeczeństwo informacyjne a problemy globalizacji. Społeczeństwo informacyjne a problemy rozwoju społecznego. Socjologia Internetu.

W2: Gen-etyka z perspektywy biologa i filozofa

prof. M. Fikus (PAN), dr P. Łuków (UW)

Na tle podstawowych informacji o naturze i prawach rządzących dziedzicznością omówione zostaną możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w zakresie wprowadzania do żywych organizmów (mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta) nowej informacji genetycznej. Ostatnim poważnym sukcesem inżynierii genetycznej było poznanie genomu czego konsekwencjami jest rozwój diagnostyki genetycznej, somatycznej terapii genowej i potencjalnie rozrodczej. Te osiągnięcia badawcze mają swój wpływ na stosunek człowieka do przyrody, do badań nad genomem ludzkim, do problemów wynikających z eugeniki oraz wspomagania reprodukcji i klonowania człowieka. Przedyskutujemy także związek tych badań z wartością życia jego oceną.

W3: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP) z zespołem

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

W4: Informacja, wiedza, komunikacja

dr hab. M. Hetmański (UMCS), prof. J. Lubacz (PW)

Informacja, poznanie, wiedza i komunikacja – analiza filozoficzna. Informacja i komunikacja w naukach humanistyczno-społecznych – przegląd teorii i stanowisk. Pojęcie informacji i komunikacji w naukach ścisłych i technice – teoria informacji, cybernetyka, sztuczna inteligencja.

W5: Techniki informacyjne w edukacji

prof. A. Kraśniewski (PW)

Rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Ewolucja modelu i systemu kształcenia. Kształcenie „na odległość” – techniki synchroniczne i asynchroniczne. Systemy i usługi informatyczno-telekomunikacyjne wykorzystywane w edukacji. Zintegrowane środowiska wspomagania kształcenia oparte na Internecie – możliwości i zagrożenia. Uniwersytet wirtualny. Wykorzystanie technik informacyjnych w edukacji – stan obecny i perspektywy.

W6: Sieci neuronowe, automaty komórkowe i sztuczne życie

prof. R. Kosiński (PW)

Układy złożone w przyrodzie. Mózg jako układ złożony – budowa i działanie. Sztuczne sieci neuronowe – modele neuronu, sieci Hopfielda, sieci komórkowe. Chaos w biologicznych i sztucznych sieciach neuronowych. Automaty komórkowe – klasyfikacja, właściwości, zastosowania. Sztuczne życie – definicje, proste układy, złożoność i samoorganizacja, elementy opisu statystycznego.

W7: Ryzyko zdrowotne promieniowania jonizującego

prof. A. Wójcik (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

Charakterystyka promieniowania jonizującego oraz UV. Reakcja komórek na promieniowanie. Kancerogenne skutki promieniowania. Działanie niskich dawek promieniowania. Czarnobyl: przyczyna i skutki awarii. Dziura ozonowa i jej skutki. Ryzyko promieniowania w porównaniu do ryzyka innych zagrożeń życia codziennego.