Konferencje 2019

Zmiany klimatu i jego następstwa

26 listopada 2019 r., Centrum Wodne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konferencja została zorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), która była gospodarzem spotkania oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC).

Wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych coraz wyraźniej wpływa na warunki życia oraz ma swoje konsekwencje gospodarcze. Długotrwałe upały i brak opadów, a w następstwie bardzo niski poziom wód gruntowych i wód w rzekach, susze ale też gwałtowne ulewy i huragany, późne przymrozki wiosenne i bardzo wczesne przymrozki jesienne, które obserwujemy także w Polsce. Kolejne światowe raporty, dotyczące tej problematyki, potwierdzają globalny charakter tych zjawisk i wiążą je z ociepleniem klimatu. Podstawowym problemem jest bardzo szybki przebieg tych zmian i konieczność znalezienia odpowiedzi na te wyzwania.

W wielu krajach od dawna prowadzone są badania, mające na celu określenie wielkości i charakteru zmian klimatu oraz ich następstw dla trybu życia i zdrowia oraz gospodarki. Nie sposób na krótkiej konferencji poruszyć wszystkie problemy dotyczące źródeł gwałtownych transformacji klimatycznych, opisu tych zmian oraz ich licznych konsekwencji. Podjęte zostały tylko zagadnienia odnoszące się do uwarunkowań przeobrażeń klimatycznych i następstw dla gospodarki leśnej i rolnej. W Polsce stawiamy sobie wiele pytań dotyczących między innymi tego jak zatrzymać wodę, której jest tak mało? Jak gospodarować ekosystemami leśnymi, żeby utrzymać trwałość i ciągłość pełnionych przez nie funkcji? W jakim kierunku powinno zmieniać się rolnictwo, mając na względzie przewidywane uwarunkowania klimatyczne?

Te właśnie problemy były przedmiotem konferencji.

Otwarcia konferencji dokonali profesorowie: Wiesław Bielawski – JM Rektor SGGW, wiceprzewodniczący KRASP, Jan Szmidt – JM Rektor PW, przewodniczący KRASP oraz Andrzej Eliasz – przewodniczący Komisji ds. KIOS KRASP i Tomasz Borecki – dyrektor IPWC.

Referaty wygłosili: prof. Szymon Malinowski (UW), prof. Kazimierz Banasik (SGGW), prof. Tomasz Okruszko (SGGW), prof. Bogdan Brzeziecki (SGGW) i prof. Jerzy Kozyra (IUNG-PIB). Po każdym wygłoszonym referacie miała miejsce dyskusja.

Obrady podsumował prof. Tomasz Borecki.

Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych

21 maja 2019 roku, Politechnika Warszawska

Konferencja została zorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Politechnikę Warszawską, która była gospodarzem spotkania oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC).

Celem konferencji było przedstawienie i analiza nowych regulacji prawnych dotyczących wydawnictw i czasopism naukowych w kontekście działalności uczelni oraz naukowców.

Organizatorzy chcieli w ten sposób zainicjować dyskusję na temat możliwości rozpoznania i wykorzystywania zasobów oraz potencjału naukowego krajowych wydawnictw oraz czasopism, w tym takich, które w efekcie wdrożenia nowych przepisów, mogą utracić dotychczasową pozycję w świecie nauki.

Przed krajowymi podmiotami realizującymi politykę naukową w różnym wymiarze, w tym przed wydawnictwami i czasopismami naukowymi, stoi zadanie zwiększania konkurencyjności w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez podniesienie jakości działalności naukowej. Temu celowi mają służyć zmiany wprowadzane przez nowo obowiązującą Ustawę 2.0 w odniesieniu do uczelni, dyscyplin naukowych oraz modelu karier naukowych. Nie ma wątpliwości, że profil i jakość publikacji będą miały znaczący wpływ na końcowe wyniki oceny podlegających jej podmiotów.

Podjęcie przedmiotowej debaty z zadaniem wypracowania konstruktywnych rozwiązań wydaje się być sprawą ważną w dążeniu do zachowania zasad równości, otwartości i dostępności do prowadzenia badań oraz możliwości rozwoju naukowego osób tworzących krajowe środowisko naukowe.

Otwarcia konferencji dokonali profesorowie: Jan Szmidt – JM Rektor PW oraz Marek Krawczyk Przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP.

Referaty wygłosili: prof. Błażej T. Skoczeń (Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki MNiSzW, PK) oraz prof. Marek Niezgódka (UKSW).

W czasie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. W zagadnienia pierwszego panelu zatytułowanego Wpływ wprowadzonych regulacji prawnych na funkcjonowanie wydawnictw i zrównoważony rozwój nauki, wprowadził uczestników obrad prof. Andrzej Białas (UJ, PAU), który był również moderatorem dyskusji. Uczestnikami panelu byli: prof. Dorota Malec (UJ), prof. Roman Z. Morawski (PW), prof. Arkadiusz Orzechowski (SGGW), dr Anna Perkowska-Klejman (APS), prof. Piotr Pruszczyk (WUM), prof. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS), dr Jacek Żurek.

Prof. Błażej Skoczeń (MNiSzW, PK) dokonał wprowadzenia do drugiego panelu Wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni, który moderował. W panelu uczestniczyli profesorowie: Dominik Antonowicz (UMK), Zbigniew Kąkol (AGH), Cezary Mik (UKSW), Łukasz Niesiołowski-Spano (UW), Marcin Nowotny (MIBMiK).

Obrady podsumował prof. Marek Krawczyk.

Lęk przed „obcymi” i wrogość wobec nich

11 stycznia 2019 roku, Uniwersytet Warszawski

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Uniwersytet Warszawski, który był zarazem gospodarzem spotkania oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Globalizujący się świat stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania. Jednym z nich jest konieczność poradzenia sobie z wrogością przejawianą wobec ludzi różniących się od nas samych. Zjawisko swobodnego przepływu osób często wywołuje strach przed imigrantami, a w efekcie ujawnianą wrogość wobec przybyszów. Należy liczyć się z obawami społeczeństw, ale zarazem przeciwstawiać się wykorzystywaniu i podsycaniu obaw przed obcymi. Stosunek do innych osób o odmiennych poglądach, zwyczajach, czy kulturowych korzeniach jest przejawem postaw etycznych. Przeciwstawienie się nastrojom niechęci wobec osób i zbiorowościom spostrzeganym jako obce, zwłaszcza przeciwdziałanie nastrojom ksenofobicznym jest moralnym obowiązkiem społeczności akademickiej.

Stosunek do innych to nie tylko kwestia uznawanych wartości, ale też sprawności, gdyż ma on realny wpływ na gospodarkę innowacyjną. Stopień komplikacji poważnych przedsięwzięć wymaga pracy w dużych, interdyscyplinarnych zespołach, coraz częściej – międzynarodowych. Zespoły zróżnicowane pod względem kwalifikacji, kulturowych zasobów i uznawanych wartości wymagają od ich członków, poza przygotowaniem czysto zawodowym, również umiejętności komunikacyjnych i otwartości na kontakt z osobami różniącymi się pod wieloma względami. Rozwijając u studentów postawy otwartości na osoby różniące się od nich, dobrze przygotowujemy ich do pracy, ale też do dobrego wypełniania ról obywatelskich i rodzinnych, pomagamy im przygotować się po prostu do życia.

Od kilku lat intensywnie pracujemy nad przyciągnięciem obcokrajowców na nasze studia w Polsce. Pragniemy, by jak najwięcej było u nas studentów zagranicznych nie tylko ze względów finansowych, ale jeszcze ważniejszym celem takich przedsięwzięć jest stworzenie u nas klimatu współpracy i możliwości rozwijania przyjaznych kontaktów między ludźmi różnych kultur. Niestety ten drugi cel jest realizowany połowicznie, bo zarówno zagraniczni, jak i polscy studenci nie garną się do wspólnego spędzania czasu poza uczelnią. Zatem, nie wystarczy tylko przyjąć na uczelnie studentów zagranicznych. Konieczne są przemyślane działania, które skłonią obie strony do wzajemnego poznawania się, do przekraczania niewidzialnych murów między nimi: obojętności, nieufności, czy nawet wrogości.

Przygotowując młodzież do życia, musimy mieć wiedzę na temat uwarunkowań negatywnych postaw wobec innych, zwłaszcza wobec ludzi innych narodowości, zapoznać się z ich przejawami oraz konsekwencjami stykania się z niechęcią, czy nawet wrogością ze strony innych. Tego dotyczyły wystąpienia i obrady na konferencji.

Zjawiska wrogości wobec „obcych” nie można zignorować i nie należy zajmować się nim po amatorsku. Dlatego zachęcaliśmy środowisko akademickie, które jest odpowiedzialne za kształtowanie umysłów i postaw społecznych studentów, do udziału w konferencji. Szczególnie zależało nam na udziale w tym spotkaniu władz uczelni i wydziałów, gdyż od nich w dużym stopniu zależeć będzie tworzenie w uczelniach atmosfery sprzyjającej formowaniu postaw otwartości wobec wszystkich ludzi.

Otwarcia konferencji dokonali profesorowie: Marcin Pałys – JM Rektor UW, Jan Szmidt – JM Rektor PW, Andrzej Eliasz – Przewodniczący Komisji KiOS KRASP, Tomasz Borecki – Dyrektor IPWC.

Referaty wygłosili: prof. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Janina Filek (UE w Krakowie).

W czasie konferencji odbył się również panel dyskusyjny. Dyskusję poprowadził prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski), uczestnikami panelu byli profesorowie: Tomasz Besta (Uniwersytet Gdański), Halina Grzymała-Moszczyńska (UJ), Rafał Pankowski (Collegium Civitas), Alfred Wierzbicki (KUL).

Obrady podsumowała prof. Małgorzata Kossowska (UJ).