Wykłady w roku akademickim 2015 / 2016

 W1: Skuteczna prezentacja i promocja nauki

red. W. Niedzicki

Jak zaprezentować siebie i swoje osiągnięcia? Jak porwać słuchaczy? Co zrobić z rękami? Dlaczego studenci zasypiają podczas wykładu? Czym jest sprzedaż nauki? Jak zorganizować i poprowadzić konferencję prasową? Jak zostać gwiazdą konferencji? Pierwsze wrażenie – jak go nie zepsuć? Czy warto dbać o reklamę? Kto nami manipuluje? Jak zwalczyć tremę? Na te i inne pytania odpowie popularyzator nauki, dziennikarz telewizyjny i prezenter Wiktor Niedzicki. Istnieje szansa, że słuchacze nie zasną. Wykłady będą połączone z ćwiczeniami praktycznymi przed kamerą, próbami pisania tekstów promocyjnych i konferencjami prasowymi. Będą to zadania trudne, ale umiejętności przydadzą się w życiu. Bądźmy lepsi od naszych konkurentów!

 W2: Multimedialna kreacja artystyczna

prof. S. Wieczorek (ASP)

Techniki cyfrowe rozwijają się w postępie geometrycznym. Nauka tworzy nowe nieprawdopodobnie sprawne narzędzia. Zmniejsza się rola warsztatu, zwiększa się rola wyobraźni. Dzisiaj w świecie sztuki nikt nie pyta co umiesz, pytają co fantastycznego chcesz zrobić. Jaki masz pomysł? Techniki cyfrowe dają szanse każdemu na swoje „pięć minut”. Czy każdy pomysł wart jest promocji? Jak wartościować i kto ma to robić? Współczesny pędzący świat otwiera nowe możliwości przed artystami, ale stawia wiele pytań. Nie na wszystkie umiemy odpowiedzieć. To obszary i doświadczenia z pracy ze studentami Akademii Sztuk Pięknych będą tematami moich zajęć.

 W3: Kultura na co dzień i od święta

red. W. Niedzicki

Kim jest człowiek kulturalny? Od opery do spotkania towarzyskiego. Jak zmieniały się wzory kulturalnego zachowania? Wpływ nauki i techniki na przemiany kultury. Najkrótsza historia muzyki i mediów. Postaramy się znaleźć odpowiedzi na liczne dręczące nas pytania, np.: Czy warto się myć i kiedy należy to robić? Jak zachować się na przyjęciu? Kto kogo powinien witać pierwszy?

 W4: GMO w świetle najnowszych badań

prof. K. Niemirowicz – Szczytt (SGGW) wraz z Zespołem

Celem wykładów jest przedstawienie najnowszych informacji i danych o metodach otrzymywania mikroorganizmów, roślin i zwierząt genetycznie modyfikowanych, oceny obecności transgenu i jego ekspresji, stopnia i perspektyw wykorzystania organizmów transgenicznych i metod transformacji, środków bezpieczeństwa w zakresie zamkniętego użycia i zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska oraz ewolucji aktów prawnych w Polsce i na świecie. Wykładowcami będą eksperci z zakresu badań nad GMO.

 W5: Informacja w gospodarce

dr hab. M. Goliński, prof. SGH

Rozwój technik informacyjnych (IT), który rozpoczął się ponad pół wieku temu i znacznie przyspieszył w ostatnich dwóch, trzech dekadach jest przyczyną głębokich przemian we wszystkich praktycznie obszarach aktywności ludzkich, intensywnie oddziałując na gospodarkę, społeczeństwo, kulturę i politykę. Coraz powszechniej informację określa się jako czwarty czynnik produkcji. Informacja, szczególnie dominująca obecnie informacja w postaci cyfrowej, w wielu aspektach różni jednak od innych dóbr i usług. Pomimo to, także informacja podlega prawom ekonomii. Celem wykładu jest przedstawienie wybranych problemów ekonomiki informacji i próba wyjaśnienia jak informacja zmienia współczesne struktury gospodarcze, strategie firm i ich modele biznesowe. Szybkie i radykalne zmiany stanowią szansę ale mogą być też zagrożeniem. Znajomość podstawowych zasad gospodarczych i technologicznych będzie w tych warunkach jednym z kluczowych czynników sukcesu. Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z problematyką znaczenia informacji i IT we współczesnej gospodarce oraz możliwościami wykorzystania IT jako narzędzia tworzenia przewagi konkurencyjnej. Przedstawione zostają podstawowe zagadnienia i problemy związane z ekonomiką informacji, społeczeństwem informacyjnym i znaczeniem IT w strategii firmy. Kolejnym celem jest objaśnienie technologicznych i ekonomicznych podstaw tej problematyki oraz uświadomienie możliwości i zagrożeń związanych ze strategicznym wykorzystaniem IT. Całość zamyka dyskusja nad strategicznym znaczeniem IT.

 W6: Ochrona własności intelektualnej jako przejaw globalizacji

dr M. Kruk (SGH)

Jako wprowadzenie zaprezentowane zostaną podstawowe definicje w zakresie prawa własności intelektualnej. Celem wykładów będzie przedstawienie zmian zachodzących w zakresie ochrony własności intelektualnej w ciągu ostatnich 150 lat, w tym powstanie systemów ochrony przedmiotów własności przemysłowej (krajowych, regionalnych i międzynarodowych), unifikacja przepisów prawa własności przemysłowej na świecie, a także powstanie międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych (o charakterze regionalnym albo globalnym) działających w obszarze ochrony własności przemysłowej. Omówiona zostanie korelacja między kryzysami gospodarczymi a liczbą dokonywanych zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, a także zjawisko nasilającej się egzekucji praw własności intelektualnej.

 W7: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. W. Włodarczyk (ASP)

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

 W8: Prawo własności intelektualnej – teoria i praktyka

dr M. Kruk (SGH)

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kształt stosunków gospodarczych, społecznych i kulturowych XXI wieku będzie rozwój sfery intelektualnej, a ochrona dóbr niematerialnych odegra w tym procesie istotną rolę. Celem wykładów jest zaprezentowanie kluczowych przepisów z zakresu prawa własności intelektualnej (zostanie ono dokładnie zdefiniowane i wskazane zostaną występujące w nim podziały), wskazanie na tendencje dotyczące rozwoju tych regulacji, a także praktyka stosowania tych przepisów. Omówione zostaną nie tylko wszystkie przedmioty własności przemysłowej, przedmioty prawa autorskiego i zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji, ale też inne kwestie (m.in. ochrona dóbr osobistych) – podane zostaną też przykłady przedmiotów chronionych prawami wyłącznymi.

 W9: Efekty medium telewizji informacyjnej

dr S. Strzelecki (Telewizja informacyjna)

Zajęcia mają na celu rozpoznanie i pogrupowanie efektów medium telewizji informacyjnej. Studenci uzyskają wgląd w proces powstawania informacji emitowanej na antenie w zakresie umożliwiającym krytyczną analizę działania medium. Dzięki temu będą w stanie wykryć znaczenia w treści przekazu, wynikające z wykorzystania telewizyjnej technologii dostępu. Efekt medium rozpatruję jako rezultat oddziaływania określonej technologii dostępu (medium) na treść przekazu. Z obserwacji, które przeprowadziłem pracując jako operator kamery telewizji informacyjnej wynika, że: efekty medium telewizji informacyjnej generują nadmiarowe znaczenia dla tematu poruszanego na antenie, w dużej mierzenie zależne od intencji realizatorów obrazu telewizyjnego.

 W10: Socjologia ryzyka

dr hab. F. Kampka, prof. SGGW

Ryzyko jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Towarzyszy nam w codziennych sytuacjach (styl życia, zdrowie, środki komunikacji) i życiowych wyborach: szkoły, zawodu, partnera. Podjęcie ryzyka oznacza zarówno możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i poniesienia porażki. Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i postęp naukowo-technologiczny sprawiają, że jednymi z najbardziej pożądanych dziś kompetencji społecznych stają się: umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka, komunikowania o nim i skutecznego redukowania go.