Wykłady w roku akademickim 2000 / 2001

W1: Kultura i cywilizacja informacyjna

prof. K. Krzysztofek (IK)

Zmiany kulturowe w społeczeństwie informacyjnym. Media i przemysł kultury. Władza i uczestnictwo polityczne, problemy wolności i kontroli. Rynek i reklama. Społeczeństwo informacyjne a problemy globalizacji. Społeczeństwo informacyjne a problemy rozwoju społecznego. Socjologia Internetu.

W2: Gospodarka informacyjna

dr M. Goliński (SGH), prof. T. Szapiro (SGH)

Ekonomia informacji. Informacja jako czwarty czynnik produkcji, konkurencji i podejmowania decyzji gospodarczych. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. Techniki infomedialne a przemiany gospodarcze: globalizacja, wirtualizacja, przedsiębiorstwa sieciowe. Międzyorganizacyjne systemy informacyjne. Polityka gospodarcza państwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.

W3: Prawo telekomunikacyjne

prof. S. Piątek (UW)

Źródła prawa telekomunikacyjnego. Usługi telekomunikacyjne, programowe i informacyjne. Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Świadczenie i udostępnianie usług telekomunikacyjnych. Łączenie sieci telekomunikacyjnych i współpraca operatorów. Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej. Gospodarka częstotliwościami. Administracja telekomunikacyjna. Kierunki rozwoju prawa telekomunikacyjnego.

W4: Informacja, wiedza, komunikacja

dr M. Hetmański (UMCS), prof. J. Lubacz (PW)

Informacja, poznanie, wiedza i komunikacja – analiza filozoficzna. Informacja i komunikacja w naukach humanistyczno-społecznych – przegląd teorii i stanowisk. Pojęcie informacji i komunikacji w naukach ścisłych i technice – teoria informacji, cybernetyka, sztuczna inteligencja.

W5: Symptomy przemian strukturalnych w modelach matematycznych

prof. S. Janeczko (PW)

Zjawiska w przestrzeniach matematycznych. Metody tworzenia modeli przemian strukturalnych. Elementarne modele teorii katastrof. Geometria powierzchni katastroficznych i zbiorów katastrof. Przewidywanie przemian – modele funkcjonowania struktur kolektywnych. Punkty bifurkacyjne – nieokreśloność wyboru. Symptomy w zjawiskach krytycznych. Zastosowanie teorii katastrof w fizyce, ekonomii i medycynie.

W6: Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna

prof. A. Siciński (PAN)

O rozmaitości określeń społeczeństwa II połowy XX w. Wybrane cechy społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo informacyjne: szanse i zagrożenia. Wizje społeczeństwa informacyjnego.

W7: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP) z zespołem

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

W8: Infrastruktura informacyjna

prof. J. Lubacz (PW), dr inż. M. Średniawa (PW)

Telekomunikacja, informatyka, media elektroniczne – ewolucja usług, środków technicznych i instytucjonalnych. Konwergencja a integracja składników infrastruktury informacyjnej. Istota techniki cyfrowej. Architektura i funkcjonalność sieci informacyjnych. Syndrom sieci Internet. Koncepcje rozwoju globalnej infrastruktury informacyjnej.

W9: Techniki informacyjne w edukacji

prof. A. Kraśniewski (PW)

Rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Ewolucja modelu i systemu kształcenia. Kształcenie „na odległość” – techniki synchroniczne i asynchroniczne. Systemy i usługi informatyczno-telekomunikacyjne wykorzystywane w edukacji. Zintegrowane środowiska wspomagania kształcenia oparte na Internecie – możliwości i zagrożenia. Uniwersytet wirtualny. Wykorzystanie technik informacyjnych w edukacji – stan obecny i perspektywy.

W10: Mózg a sztuczne sieci neuronowe

prof. R. Kosiński (PW), dr hab. W. Koszewski (AM)

Podstawy fizjologiczne percepcji. Charakterystyka poznania zmysłowego. Protezowanie czynności mózgu. Modele neuronu. Sztuczne sieci neuronowe – struktura, funkcjonalność i zastosowania. Problemy otwarte – świadomość, myślenie abstrakcyjne.